Política de Privacitat

En ISEPCLINIC mos preocupam per sa privacitat i sa transparència.

A continuació, li indicam detalladament es tractaments de dades personals que realisam, així com tota s’informació relativa an es mateixos.

 

Tractament de ses dades contactes web

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: Mª Luisa Regadera Pineda
NIF/CIF: 43089083D
Dirección: C/ Parellades nº12,1º
Email: clinic.mallorca1@isepclinic.es
Teléfono:655 680 130 

Finalitat: Atendre sa seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials
Legitimació:
· Execució d’un contracte.
· Consentiment de s’interessat.
· Interès llegítim des Responsable.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir ses dades, així com altres drets, indicats a s’informació addicional, que pot exercir dirigint-se a dpo@gruposecurdat.com o CALLI CINCHA Nº26.
Procedència: Es propi interessat

  

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. ¿Qui és es responsable des tractament de ses seves dades?
Sa persona o empresa responsable, amb ses dades que apareixen descrits en es paràgraf anterior.

1.1. Dades de contacte des Delegat de Protecció de Dades (DPD):

MARTIN GOMEZ GARRDIO
CALLE CINCHA Nº26
dpo@gruposecurdat.com

2. ¿Amb quina finalitat tractam ses seves dades personals?
En ISEPCLINIC tractam s’informació que mos faciliten ses persones interessades amb sa finalitat de realisar sa gestió de potencials clients que s’han interessat sobre es nostros productes i/o servicis, així com altres contactes comercials i realisar, en es seu cas, s’enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En es cas que no faciliti ses seves dades personals, no podrem complir amb ses finalitats descrites. No se’n van a pendre decisions automatisades en base a ses dades proporcionades.

3. ¿Per quant temps conservarem ses seves dades?
Ses dades se conservaran mentres s’interessat no sol·liciti sa seva supressió.

4. ¿Quin és sa legitimació pes tractament de ses seves dades?
Li indicam sa base legal pes tractament de ses seves dades:
 Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre es nostros productes i/o servicis. (RGPD, art. 6.1.b).
 Consentiment de s’interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 Interès llegítim des Responsable: Gestió de ses dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

5. ¿A quins destinataris se comunicaran ses seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. ¿Quins són es seus drets quan mos facilita ses seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ISEPCLINIC estam tractant, o no, dades personals que els concernesquin.
Ses persones interessades tenen dret a accedir a ses seves dades personals, així com a sol·licitar sa rectificació de ses dades inexactes o, en es seu cas, sol·licitar sa seva supressió quan, entre altres motius, ses dades ja no siguin necessaris per ses finalitats que varen esser aplegats. Igualment té dret a sa portabilitat de ses seves dades. En determinades circumstàncies, ets interessats podran sol·licitar sa limitació des tractament de ses seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per s’exercici o sa defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb sa seva situació particular, ets interessats podran oposar-se an es tractament de ses seves dades. En aquest cas, ISEPCLINIC deixarà de tractar ses dades, salv per motius legítimosimperiosos, o s’exercici o sa defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment es seus dres de sa següent forma: dirigint-se a dpo@gruposecurdat.com o CALLI CINCHA Nº26.

Quan se realisi s’enviament de comunicacions comercials utilisant com a base jurídica s’interès llegítim des responsable, s’interessat podrà oposar-se an es tractament de ses seves dades amb aquesta fi.